Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW.
2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.
2.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in één of meer van deze kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering een niet voorzienbare verhoging optreedt, hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.
2.5 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het lid 2.4 bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij goederen hebben gekocht.

Artikel 3 - Levering
3.1 Alle leveringen boven € 450,- geschieden franco aan het door de opdrachtgever opgegeven adres. tenzij anders overeengekomen.
3.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
3.3 Wij houden ons in verband met ons productieproces het recht voor om een groter of kleiner aantal producthoeveelheid te leveren dan overeengekomen, zij het dat de afwijking maximaal 10% zal bedragen. Een dergelijke situatie levert geen toerekenbare tekortkoming op.

Artikel 4 - Overmacht
4.1 Onder overmacht word verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a niet al is begrepen in het vermelde in lid 1 van artikel 4, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, stakingen, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van de levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaald in art. 78 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5 - Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
5.2a. Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
     b. Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.
5.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.
5.4 Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
5.5 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan.
6.2 De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug halen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1 Behoudens beroep op garantie en behouders in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
7.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
7.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
7.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 8 - Reclames
8.1 Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van werkzaamheden, dan wel binnen éénzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
8.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.
8.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.

Artikel 9 - Annulering
9.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.
9.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd om aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding
10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
10.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 - Disclaimer betreffende prijsinformatie
Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op onze website. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten optreden in de prijsvermeldingen van producten. In het geval van een onjuiste prijsvermelding, behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren of aan te passen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit dergelijke fouten.

Artikel 12 - Toepasselijk recht/geschillen
11.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel van de plaats van vestiging van onze opdrachtgever.